Dövizli askerlikte değişiklik kabul edildi

Dövizli askerlikte değişiklik kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Kogörevi’nda Askerlik Yasayi ile Bir Takım Kanun ve KHK’larda Değişim Yapan Kanun Planı kabul edildi.
Meclis Plan ve Bütçe Kogörevi, Askerlik Yasayi ile Bir Takım Kanun ve KHK’larda Değişim Yapılmasına Konusunda Kanun Planı’nı kabul buyurdu.

Tasarıya göre, yurt dışarısında oturma ya da iş izniyle en az 3 yıl müddetle yer alan Türk insanları, 6 bin euro mahaline bin euro ödeyerek askerlik yapmış sayılacak. Bu kişiler, 38 yaşını tamamladıkları senenin sonuna civarı durumlarını gösteren vesikalarla beraber konsolosluk vasıtası ile askerlik şubelerine müracaat edecek ve bin avroyu defaten ödeyecek.

Söz konusu tertip etmenin yürürlüğe girdiği tarihten öncesinde dövizli askerlik hizmetinden istifade etmek üzere başvuranlar da bin euro ödeyecek. Daha Çok yapılmış olan ödemeler geri iade edilmeyecek.

Albayların emekliliğine ilişkili olarak düzenleme

Tasarı, Türk Silahlı Kuvvetleri Çalışan Yasayi’nun kadrosuzluktan emeklilik hükümlerine elbet meydana gelen, 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla subaylıktaki 28, 29 ve 30. hizmet yıllarını dolduran personelden, 29 Şubat 2016 tarihi itibarıyla emekliye bölünme isteğinde bulunanlara verilmesi tasarılanan emeklilik ikramiyesi miktarını tespit ediyor.

Buna göre, 29 Şubat 2016 tarihine civarı emekliye bölünme isteğinde yer alan albaylardan, 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla subaylıkta 30. hizmet müddetini tamamlayanlara emekliliğe asal maaş meblağının 5,5 katı 19 bin TL, 29. senenini tamamlayanlara 11 katı 38 bin TL, 28. senenini tamamlayanlara 16 katı 57 bin TL çalışma müddetini tamamlamış yani emekli ikramiyesi ödenecek. Çalışma Müddetini Tamamlamış Yani Emekli ikramiyesi ödenen bu kişiler, 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla kadrosuzluktan emekliye hemen sevk edilecek.

Bu kişilerden, 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla bir üst rütbeye terfi ettirilenler, beklentisi şeklinde çalışma müddetini tamamlamış yani emekli olmayabilecek.

Bu çalışan, aidatlarını her ay itinalı olarak ödemeleri kaydıyla, Silahlı Kuvvetler Dayanışma Müessesesi üyeliklerini aynı ritimde devam ettirebilecek.

-Kayıp kimlik kartı amaçlı 50 TL ödenecek

Tasarı, Kımetli Kağıtlar Yasayi’nda da değişim inşa ediyor. Bunun Için göre, kanuni bildirim müddeti dışarısında doğum nedeni ile tertip eden Ülkemiz Cumhuriyeti kimlik kartı ve değiştirme nedeni ile tertip eden kimlik kartı amaçlı 15’er TL, zarar nedeni ile tertip eden kimlik kartı amaçlı 50 TL ödenecek. 31 Aralık 2016 tarihine civarı verilen nüfus cüzdanlarından 8 TL kağıt bedeli alınacak.

Elektronik İmza Yasayi’nda yapılmış olan değişiklikte de elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının sorumlulukları yer ediniyor.

Nüfus cüzdanları kimlik kartı oluyor

Planla, Nüfus Hizmetleri Yasayi’nda yer alan “nüfus cüzdanı” ibareleri “kimlik kartı” şeklinde değiştiriliyor ve aile kütüklerinde yer alacak verilere “biyometrik veri” ek ediliyor. Kayıtlar yalnızca elektronik ortamda tutulacak.

Merkezi veri zemininde tutulan biyometrik bilgiler kimlik doğrulama işlemleri dışarısında kullanılamayacak. Kimlik kartına kayıt ve işaret konulamayacak, kimlik kartı hiçbir kişi ve kurum aracılığıyla alıkonulamayacak.

Evlenme işlemi bitirdikten ardından eşlere beynelmilel aile cüzdanı verilecek. Kimlik kartı, beynelmilel aile cüzdanı ve mavi kart bedeli müracaat esnasında tahsil edilecek.

Tasarı, nüfus cüzdanlarının bu senenin sonuna civarı tertip etmesi ve dağıtılmasında yapılacak usul ve asalları da tertip ediyor.

Buna göre, Maliye Bakanlığı, nüfus cüzdanlarını, bakanlıkça saptama edilen biçim, boyut ve örneğine uyumlu olarak bastıracak. Nüfus müdürlüklerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere muhasebe yetkililerine, dış temsilciliklerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Dışişleri Bakanlığı’na gönderilecek.

Doğum bildirimleri kanuni zamanda yapılırsa, nüfus cüzdanlarından kımetli kağıt bedeli alınmayacak.

Nüfus cüzdanını kaybedenler ile doğum olayını müddeti içerisinde bildirmeyenlere tatbik edilen yönetimsel para cezası kaldırılacak.

Evlendiğini müddeti içerisinde bildirmeyenlere 80 TL para cezası verilecek. Yol Tarifi bildirimlerini müddeti içerisinde mahaline getirmeyenlere tatbik edilen yönetimsel para cezası 480 TL’den 80 TL’ye, gerçeğe ters beyanda bulunanlara tatbik edilen yönetimsel para cezası ise 963 TL’den 500 TL’ye indiriyor.

Planla, öbür yasalarda yer alan nüfus cüzdanı ve hüviyet cüzdanı benzeri ibarelere yapılmış olan atıfların tamamı Ülkemiz Cumhuriyeti kimlik kartına yapılmış sayılacak.

Mali tatil düzenlemesi

Mali tatilin sona erdiği günü takip edilen 5 gün içerisinde biten, bu düzenleme kapsamındaki kanuni ve yönetimsel süreler, mali tatilin son gününü takip edilen tarihten itibaren 5. günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılacak.

Özel Tüketim Vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel kontakt vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler aracılığıyla tarh ya da tahsil edilen vergi, resim ve harçlarda mali tatil uygulanmayacak. Bunun Için göre, hazine gelir-gider balansının gözetilmesi amacına göre olarak, bütçe gelirlerinde önemli bir paya sahip meydana gelen ÖTV ile banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel kontakt vergisi, şans oyunları vergisi ile mali tatil nedeni ile beyanname verme süreleri uzamış meydana gelen vergiler aynı ay içerisinde Hazine hesaplarına intikal ettirilecek.

Beyana dayanan ve beyanname verme müddeti mali tatil nedeni ile uzamış meydana gelen vergilerde ödeme müddeti, beyanname verme müddetinin son gününü takip edilen günün mesai saati bitimine civarı uzamış sayılacak.

-Yer altı yeraltı maden işletmelerinde maliyet artışı karşılanıyor

Tasarı, yer altı kömür sektöründe şahıslar yerine üretim yapan işletmelerin maliyet artışlarını karşılamayı da amaçlıyor.

Linyit ve taş kömürü çıkaran özel hukuk tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri yeraltı yeraltı maden işletmelerinde, fazla iş ücreti, senelik izinlerin arttırılması, iş müddetinin 37,5 saate düşürülmesi, personelin ücretinin 2 asgari ücretten az olamayacağı nedenleriyle oluşan maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkili olarak destek verilebilecek.

Bu destilave eder, bakanlık bütçesine konulan ödeneklerden karşılanacak. Maliyet artışlarına ilişkili olarak usul ve esaslar, bunların uygulanma süreleri bakanlığın teklifi üst kısmına Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

-Kamu payı yüzde 50’den az meydana gelen şirketlerin denetimi

Kamu payı yüzde 50’den az meydana gelen ve Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler ile bunların iştirakleri ve ilişkin ortaklıklarının denetimi, ilgilenen mevzuatı uyarınca tertip eden ve Sayıştay’a gönderilecek müstakil denetim raporları asal alınarak ifade edilecek.

Sayıştay, kendisine getirilen müstakil denetim raporlarını asal alarak hazırlayacağı raporu TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI’nin bilgilerine sunacak.

-100 liralık sigorta primini Hazine karşılayacak

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasayi’na ilave eden belli bir süre maddeyle, işverenlerin rekabet gücünün artırılması, kayıtlı istihdamın teşviki, asgari ücretle personelin yoğunlukta olduğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Prim ve hizmet belgelerinde, 2015’te kazancı 2 bin 550 liraya civarı deklarasyonlan sigortalı amaçlı işverenin 100 TL’lik sigorta prim yükünü 2016’da Hazine karşılayacak.

Çalıştırdıkları sigortalılarla ilgilenen 2016’ya ilişkili olarak maaş prim ve hizmet belgelerini yasal müddeti içerisinde vermeyen, sigorta primlerini yasal boyunca ödemeyen, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmeyen, müesseseye prim, yönetimsel para cezası ve gecikme cezası yer alan işveren bu destekten yararlanamayacak.

Hazine katkısından istifade etmek amaçlı muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan, sigortalıların prime asal kazançlarını eksik bildirdiği saptama edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar, gecikme cezası ve zammıyla geri alınacak.

Asgari ücretin iki katından az olmadığı linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar amaçlı 85 TL’lik hergün para 2 kat olarak 2015’in aynı ayına ilişkili olarak müesseseye verilen maaş prim ve hizmet belgelerinde deklarasyonlan prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2016’da cari aya ilişkili olarak verilen maaş prim ve hizmet belgelerinde deklarasyonlan sigortalılara ilişkili olarak toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacak.

About The Author

Wabi

No Comments

Leave a Reply

ankara escort eskisehir escort izmir escort antalya escort gaziantep escort bursa escort ankara escort gaziantep escort bodrum escort izmit escort konya escort